Maria Markouli
editor: Maria Konti
series editor: Minas Vintiadis

Lambrakis Press S.A., 2008
130 p.
[Out of Print]